โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (EARLY WARNING)

สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา

: กรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ

ศึกษาทบทวน และจัดทำแผน พื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่ม เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยที่เหมาะสมให้สามารถเตือนภัยได้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยในลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำ รวมทั้งติดตั้งสถานีเตือนภัยสนาม จำนวน 268 สถานี และพัฒนา Web Application และ Web Service ให้มีประสิทธิภาพสามารถเตือนภัยได้ครอบคลุมพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัย จำนวน 803 หมู่บ้าน โดยมีขอบเขตดังนี้

  • ศึกษาและทบทวนพื้นที่หมู่บ้านเสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัยและดินถล่มทั้งหมด และจัดทำแผนและลำดับความสำคัญการติดตั้งสถานีเตือนภัยที่ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยที่วิเคราะห์ได้ โดยพิจารณาพื้นที่เสี่ยงภัย ในลักษณะลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำ
  • ศึกษา พัฒนาและติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเตือนภัยที่เหมาะสม เพื่อสามารถตรวจวัดและเตือนภัยได้ครอบคลุมหมู่บ้านเสี่ยงภัยในลุ่มน้ำหลัก 25 ลุ่มน้ำ
  • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลปริมาณน้ำฝน ความชื้นในดิน อุณหภูมิ และระดับน้ำ ของระบบเตือนภัยล่วงหน้า
  • ศึกษา ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพสถานีสนามเดิมของกรมทรัพยากรน้ำ จำนวนไม่น้อยกว่า 37 สถานี
  • ศึกษา ออกแบบ และพัฒนา Web Application เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง เตือนภัย สถานการณ์อุทกภัย-ดินถล่ม เพื่อการรายงานผล และพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่มีอยู่เดิม และพัฒนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยใช้ Web sevrice
  • ศึกษา พัฒนาระบบการสื่อสารข้อมูล ในการสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการเตือนภัยระหว่าง สถานีเตือนภัยกับส่วนกลางและภูมิภาค เช่น ระบบ GPRS, CDMA, EDGE, SATELLITE หรือระบบสื่อสารอื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ศึกษา พัฒนา และติดตั้งระบบการเชื่อมโยงระหว่างสถานีสนามที่ติดตั้งกับฐานข้อมูลเดิมของกรมทรัพยากรน้ำ (ที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) และการสื่อสารเครือข่ายการเตือนภัยในกรณีที่เกิดวิกฤติด้านการสื่อสารในเครือข่ายการเตือนภัย