นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

     คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยครอบคลุม หลักปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Govemance) 8 หลักปฏิบัติ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

หลักปฏิบัติ 2 วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัท

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสิริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

>> ดาวน์โหลด <<

     บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้เสียทั้งภายในและ ภายนอกองก์กรแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือ ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ การประพฤติผิดจริยธรรมเละจรรยาบรรณทางธุรกิจ ระบบควบคุมภายในที่บกพร่องการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รามถึงการทุจริต การคอร์รัปชั่น การฉัอโกง หรือการตบแต่งงบการเงิน โดยบริษัทฯ จะจัดช่องทางการแจ้งเบ าะแสการประพฤติผิด หรือขี้อร้องเรียนรวมถึงระบบการบริหารจัดการ การรับแจ้งเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อเบาะแสการประพฤติผิดหรือข้อร้องเรียนที่ได้รับอย่างรวดเร็วและทันกาล

>> ดาวน์โหลด <<

     บริษัทจะดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชั่น และยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม บริหารงาน ด้วยความโปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสมของคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในจริยธรรมทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ “บรรษัทภิบาล” ของบริษัท การทุจริตหรือคอร์รัปชั่น หมายถึง “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัท เพื่อแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ทั้งนี้ ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียก รับ เสนอ หรือให้ทรัพย์สิน รวมถึงประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัท เป็นต้น”

>> ดาวน์โหลด <<

     เพื่อให้สอดกล้องกับกฎเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของ นโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคากับหน่วยงานรัฐในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มึนโยบาย และแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยต้องจัด ให้มีการสื่อสารหรือนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทให้รับทราบ…

>> ดาวน์โหลด <<

เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องมาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคากับหน่วยงานรัฐในโครงการที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมและ ระบุเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน…
>> ดาวน์โหลด <<