ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด (สยาม ทีซี) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เพื่อดำเนินธุรกิจจัดหาสินค้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมต่าง ๆ อาทิ วิศกรรมแหล่งน้ำ วิศกรรมเครื่องกล ฯลฯ โดยให้บริการประกอบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาอย่างครบวงจร รวมถึงการบริการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อผลักดันคุณภาพด้านการศึกษา เช่น ระบบฉายดาวดิจิตอลรุ่นใหม่ล่าสุด

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ บริษัทฯ

“สยาม ทีซี เทคโนโลยี มุ่งเน้นเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการวางแผนและบริหารจัดการโครงการด้านวิศวกรรมอย่างมีประสิทธิภาพอย่างครบวงจรทั้งในระดับประเทศ ระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และระดับภูมิภาค”
มาตรฐาน ISO9001:2015

ได้รับการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ได้รับการรับรองในระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ภายใต้การตรวจสอบของ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด มาตรฐาน ISO9001:2015 เป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรธุรกิจทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อแสดงถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ มีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร