วิศวกรรมระบบโทรมาตร

บริการด้านระบบโทรมาตร (เตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม)

 

การบริหารจัดการด้านทรัพยากรน้ำ เป็นอีกหนึ่งในการให้บริการของ สยาม ทีซี
ซึ่งปัจจุบัน น้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญของประเทศ ที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์หรือ
สร้างความเสียหายได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ “น้ำ” เป็นหลัก
ด้วยทีมงานที่มีความชำนาญในระบบการบริหารจัดการน้ำและระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่มเป็นพิเศษ
ทำให้ สยาม ทีซี เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจให้เข้าไปบริการกับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

  • พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
  • ระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลแบบอัตโนมัติ
  • ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System, DSS)
  • ระบบเชื่อมโยงด้านแบบจำลองคณิตศาสตร์
  • ระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks)
โครงการสำรวจติดตั้ง ลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการสำรวจติดตั้ง
ลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำท่าจีน : กรมทรัพยากรน้ำ
View more

โครงการสำรวจติดตั้ง ลุ่มน้ำยมและน่าน

โครงการสำรวจติดตั้ง
ลุ่มน้ำยมและน่าน

โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำยมและน่าน : กรมทรัพยากรน้ำ
View more

โครงการสำรวจติดตั้งลุ่มน้ำโขง

โครงการสำรวจติดตั้ง
ลุ่มน้ำโขง

โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรมทรัพยากรน้ำ
View more

ระบบโทรมาตร

ระบบโทรมาตร
เพื่อพยากรณ์น้ำลุ่มน้ำวัง

โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำและเตือนภัยลุ่มน้ำวัง : กรมชลประทาน
View more

Early Warning

Early Warning

โครงการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา : กรมทรัพยากรน้ำ
View more

Coming Soon

Coming Soon

อยู่ระหว่างการดำเนินการของโครงการใหม่
View more