ร่วมงานกับเรา

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด

เปิดรับสมัครบุคลากรในตำแหน่งงานดังนี้

ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา

รายละเอียดงาน

 • ออกแบบ
 • ถอดแบบ
 • วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในเหมาะกับงาน
 • วางแผนการปฏิบัติงานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาวิศวกรโยธา
 • ประสบการณ์การทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น
 • มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงินด้านจ่าย

รายละเอียดงาน

 • รับผิดชอบด้านการออกเอกสาร จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับรายรับและค่าใช้จ่ายของกิจการ
 • ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน
 • จัดทำใบสำคัญรับเงิน และทำสรุปยอดเงิน
 • ตรวจสอบ Statement ,จัดเตรียมเอกสารด้านการขอสินเชื่อกับธนาคาร
 • รับเช็ค -วางบิล และสรุปรายการจ่าย
 • ติดต่อประสานงานและงานด้านการเงินอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน, บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต , มีความละเอียดรอบคอบ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก

รายละเอียดงาน

 • ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายสต๊อกสินค้า
 • จัดทำรายการเบิกจ่ายสต๊อกสินค้า

รายละเอียดงาน

 • ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายสต๊อกสินค้า
 • จัดทำรายการเบิกจ่ายสต๊อกสินค้า

ตำแหน่ง : Technical Support

รายละเอียดงาน

 • งานติดตั้งระบบ
 • ทดสอบระบบ
 • งานบำรุงรักษาระบบ
 • ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย จากวิศวกรหรือผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

 • เพศขาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์, IT
 • สามารถเดินทางปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้
 • ขับรถได้/มีใบขับขี่ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ, กลุ่มประกันสังคม (กองทุนประกันสังคม,
กองทุนเงินทดแทน), เบี้ยขยัน, เครื่องแบบพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี,
เงินช่วยเหลือกรณีสมรส, เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร, เงินช่วยเหลือกรณีอุปสมบท,
เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ(กรณีพนักงานเสียชีวิต, กรณีครอบครัวพนักงานเสียชีวิต), โบนัสและการปรับค่าจ้างประจำปี, กิจกรรมสังสรรค์, อบรม/ สัมมนา, เบี้ยเลี้ยง
และค่าที่พักกรณีออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด

วิธีการสมัคร
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail : hr@siamtc.co.th