ระบบโทรมาตร เพื่อพยากรณ์น้ำลุ่มน้ำวัง

โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ำ

และเตือนภัยลุ่มน้ำวัง : กรมชลประทาน

งานศึกษาวางระบบโครงข่ายการตรวจวัด และรับ-ส่งข้อมูลอุทกวิทยาทางไกลแบบอัตโนมัติ ประกอบด้วย

1) สถานีหลัก (Master Station) เป็นที่ตั้งของห้องควบคุมระบบโทรมาตร (Control Room)

2) สถานีหลักย่อย (Sub-Master Station) ทำหน้าที่ติดตามและเฝ้าระวัง จำนวน 2 แห่ง

3) สถานีสนามที่มีอยู่เดิม จำนวน 4 สถานี เพื่อปรับปรุงเพิ่มเติมเครื่องมือ ตรวจวัดที่จำเป็นและทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับระบบโทรมาตรของโครงการนี้

4) สถานีสนามที่จะดำเนินการก่อสร้างใหม่ (Remote Station) ไม่น้อยกว่า15 สถานี โดยเป็นสถานีวัด น้ำฝนและวัดน้ำท่าจำนวน 14 สถานีและวัดน้ำฝน 1 สถานี เพื่อทำการตรวจวัดข้อมูล ระดับน้ำ ปริมาณน้ำฝน พร้อมกับส่งข้อมูลมายังสถานีหลัก และสถานีย่อยที่กรมชลประทาน สามเสน เพื่อจัดเก็บลงในระบบฐานข้อมูลอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง และนำมาเป็นข้อมูลเพื่อนำเข้าแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์น้ำต่อไป

รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ

ศึกษาทบทวน และวางระบบโครงข่ายการตรวจวัดและการรับ-ส่งข้อมูลอุทกวิทยาทางไกลแบบอัตโนมัติ ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำวัง รวมทั้งพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ โปรแกรมประยุกต์เพื่อพยากรณ์ และระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System, DSS) เพื่อประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำท่วมและเฝ้าระวังปริมาณน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำวัง