โครงการสำรวจติดตั้ง ลุ่มน้ำโขง

โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
ลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา : กรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ

ศึกษาและออกแบบโครงข่ายของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ พัฒนาระบบตรวจวัดข้อมูลทางไกลอัตโนมัติ พัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำตลอดทั้งปี ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาของกลุ่มลุ่มน้ำโขง และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ทั้งด้านน้ำท่วม น้ำแล้ง และคุณภาพน้ำ รวมทั้งการเฝ้าระวัง พยากรณ์ และเตือนภัยในช่วงวิกฤติน้ำ
โดยมีขอบเขตดังนี้

  • ศึกษาและออกแบบโครงข่ายพร้อมตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ ใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาของลุ่มน้ำโขงอีสาน โดยมีสถานีสนาม ไม่น้อยกว่า 10 สถานี
  • เชื่อมโยงข้อมูลจากสถานีวัดน้ำเดิมในแม่น้ำโขงสายหลักของ MRCs (AHNIP Project) จำนวน 7 สถานี ประกอบด้วย สถานีเชียงแสน, สถานีหลวงพระบาง (ตั้งอยู่ใน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว), สถานีเชียงคาน, สถานีหนองคาย, สถานีนครพนม, สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม โดยขอบเขตด้านเหนือน้ำอยู่ที่สถานีเชียงแสน จ.เชียงราย และจุดควบคุมด้านท้ายน้ำอยู่ที่สถานีโขงเจียม จ.อุบลราชธานี
  • ศึกษาออกแบบ ระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำโขง โดยมีสถานีหลักตั้งอยู่ที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ กรุงเทพฯ และสถานีรองตั้งอยู่ที่ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 จังหวัดอุดรธานี
  • ศึกษาและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จากสถานีสนามมายังสถานีหลักและสถานีรอง โดยเสนอระบบสื่อสารเป็นแบบสาย/ไร้สาย
  • บูรณาการระบบสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ลุ่มน้ำชี และมูลของกรมทรัพยากรน้ำ และรบบสถานีวัดน้ำของ MRCs (Mekong River Committee) ในแม่น้ำโขง เพื่อให้สามารถบูรณาระบบตรวจวัด สถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยให้เป็นระบบเดียวกัน ทั้งด้านข้อมูลอุตุ-อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ  แบบจำลองทางคณิตศาสตร์, ระบบ SCADA, ระบบช่วยตัดสินใจ (Decision Support System) และระบบการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ Internet