โครงการสำรวจติดตั้ง ลุ่มน้ำท่าจีน

โครงการสำรวจติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ

ลุ่มน้ำท่าจีน : กรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดการดำเนินงานของโครงการ

ศึกษาและออกแบบโครงข่ายตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ- อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และสะแกกรัง  พร้อมทั้งเชื่อมโยงด้านแบบจำลองคณิตศาสตร์ ฐานข้อมูล ระบบช่วยตัดสินใจ และเว็บไซต์ ของโครงการติดตั้งระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำเจ้าพระยา และระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ของกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา สะแกกรัง และท่าจีน รวมถึงออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จากสถานีสนามมายังสถานีหลักและสถานีรอง และพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ ระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Supporting System, DSS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน โดยมีขอบเขตดังนี้

 • ศึกษาและออกแบบโครงข่ายตำแหน่งของสถานีตรวจวัดข้อมูลอุตุ-อุทกวิยา
  และคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีน และสะแกกรัง โดยมีสถานีสนามจำนวน 20 สถานี
 • ศึกษาออกแบบระบบศูนย์บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
  สะแกกรัง และท่าจีน
 • เชื่อมโยงด้านแบบจำลองฯ ฐานข้อมูล ระบบช่วยตัดสินใจ
  และ Website
 • ศึกษาและออกแบบระบบรับส่งข้อมูล (Data Communication Networks) จากสถานีสนามมายังสถานีหลักและสถานีรองด้วยระบบสื่อสารแบบไร้สาย
 • ศึกษาและพัฒนาแบบจำลองคณิตศาสตร์ รวมทั้งระบบช่วยในการตัดสินใจ (Decision Supporting System, DSS) ในการประยุกต์ใช้งานเพื่อการบริหารจัดการน้ำ เฝ้าระวัง พยากรณ์น้ำ และเตือนภัย รวมถึงการเสนอแนะทางเลือก (Scenarios) ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำโดยการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแสดงผลของระบบช่วยในการตัดสินใจ