ท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ จ.พิษณุโลก

โครงการนิทรรศการท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก

 

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการปรับปรุงติดตั้งโดมฉายดาวเคลื่อนที่ พร้อมจัดนิทรรศการ
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านดาราศาสตร์ และอวกาศที่น่าสนใจ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยน่าติดตาม
เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สร้างแรงบันดาลใจ และช่วยกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์
และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์