ศูนย์ท้องฟ้าจำลอง โรงเรียนวัดนวลนรดิศ

โครงการติดตั้งกล้องฉายดาวพร้อมอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย

โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร์สำหรับฉายภาพขึ้นสู่จอโดมท้องฟ้าครึ่งทรงกลม
โดยสามารถแสดงปรากฏการณ์ทางด้านดาราศาสตร์ต่าง ๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงสื่อมัลติมิเดียประกอบการเรียนรู้
ที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียน และยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์
ถือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาให้เกิดนักวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรุ่นเยาว์เพิ่มขึ้น
เพื่อการพัฒนาของประเทศในด้านกิจการอวกาศในอนาคตอีกด้วย