ท้องฟ้าจำลองโคราช

โครงการก่อสร้างศูนย์ดาราศาสตร์ (ท้องฟ้าจำลอง)

และศูนย์วิทยาศาสตร์ โคราช

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการปรับปรุงการตกแต่งภายในห้องฉายดาวให้มีความทันสมัย พร้อมเพิ่มศักยภาพของระบบฉายดาวโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจาก Evans and Sutherland เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และร่วมกันวางผังอุปกรณ์เพื่อให้ภาพที่ได้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด โดยมุ่งหวังให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ของประเทศ เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการ และนันทนาการแก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป โดยคำนึงถึงคุณภาพ ความทันสมัย และได้มาตรฐาน