โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์

โครงการก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางวิทยาศาสตร์ 1 หลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม