นิทรรศการพลังงานสะอาด

โครงการจัดนิทรรศการและท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว

บริษัท สยาม ทีซี เทคโนโลยี จำกัด ดำเนินการจัดสร้างนิทรรศการเคลื่อนที่ในรูปแบบท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่
พร้อมทั้งนิทรรศการเคลื่อนที่ด้านดาราศาสตร์ และอวกาศที่ทันสมัย น่าเรียนรู้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์
และอวกาศที่มีคุณภาพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในเขตพื้นที่บริการทั้ง 7 จังหวัด ได้แก่
จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชลบุรี และฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการขยายโอกาศ
การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ และอวกาศให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น